Vytisknout

Část první: Definice

Část druhá: Standardy etického chování podle ICF

Oddíl 1: Profesionální chování celkově

Jako kouč:
 1. se chovám v souladu s Etickým kodexem ICF ve všech situacích, včetně výcviku koučování, mentoringu a supervize koučů.
 2. se zavazuji přijmout příslušná opatření, případně kontaktovat ICF, aby se co nejdříve řešilo porušení nebo možné porušení etiky, týkající se mě nebo ostatních koučů, trenérů či mentorů.
 3. komunikuji a šířím dál povědomí o povinnostech stanovených tímto Etickým kodexem  ostatním - organizacím, zaměstnancům, objednavatelům, koučům.
 4. se vyhnu protiprávní diskriminaci v pracovních činnostech, včetně věku, rasy, pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženství, národnostního původu či zdravotního postižení.
 5. ve slovních i písemných prohlášeních uvádím pravdivé a přesné informace o tom, co mohu nabídnout jako kouč, o tom, co znamená profese kouče nebo ICF.
 6. přesně nazývám své koučovací kvalifikace, odbornost, zkušenosti, výcvik, certifikace a akreditace ICF.
 7. respektuji a oceňuji příspěvky ostatních a za vlastní vydávám pouze ty materiály, které jsem sám vytvořil. Beru na vědomí, že porušení tohoto standardu může vést k nároku třetí osoby na právní náhradu.
 8. za všech okolností usiluji, abych rozpoznal své osobní problémy, které mohou narušit, být v rozporu nebo negativně ovlivnit můj výkon v koučování nebo mé profesní vztahy. Okamžitě vyhledám odpovídající odbornou pomoc a učiním příslušná opatření. Pokud to budou skutečnosti a okolnosti vyžadovat, zvážím, zda je vhodné pozastavit nebo ukončit mé koučovací vztah/y.
 9. jsem si vědom, že Etický kodex se vztahuje ke klientům koučování, studentům, mentorovaným a supervidovaným osobám.
 10. své výzkumy vedu a zaznamenávám kompetentně, poctivě a v rámci uznávaných vědeckých standardů a příslušných pokynů. Výzkumy provádím po dohodě a se souhlasem zúčastněných      a způsobem, který chrání účastníky od jakékoliv možné škody. Veškerá výzkumná činnost je prováděna způsobem, který je v souladu se všemi platnými zákony země, ve které se výzkum provádí.
 11. udržuji, uchovávám a likviduji veškeré záznamy, včetně elektronických souborů a komunikací, vytvořené během mého koučování, takovým způsobem, který zaručuje důvěrnost, bezpečnost a ochranu soukromí a je v souladu s platnými zákony a dohodami.
 12. používám kontaktní informace členské základny ICF (e-mailové adresy, telefonní čísla atd.) pouze způsobem a v rozsahu schváleném ICF.

Oddíl 2: Střet zájmů

Jako kouč:

 1. vědomě předcházím střetu zájmů, potenciálnímu i skutečnému. Otevřeně o takovém konfliktu informuji, a pokud nastane, nabídnu svoje odstoupení.
 2. vyjasním role pro interní kouče. Stanovím hranice a se zúčastněnými stranami přezkoumám možné střety zájmů, které by se mohly objevit mezi koučováním a jejich dalšími činnostmi.
 3. informuji klienta i objednatele o možných odměnách od třetích stran, které mohu obdržet na základě předání doporučení dalších služeb klientovi.
 4. respektuji nestranný vztah mezi koučem a klientem bez ohledu na formu odměny.

Oddíl 3: Profesionální chování s klienty

Jako kouč:
 1. pravdivě informuji klienty, potenciální klienty i objednatele o potenciální hodnotě koučovacího procesu i o hodnotě práce kouče.
 2. na úvodním setkání nebo před ním vysvětluji klientovi a objednateli, aby rozuměli co nejlépe, jaká je podstata koučování, jaký je jeho přínos a limity, podstata a omezení zachování mlčenlivosti, finanční ujednání a všechny ostatní podmínky koučovací dohody.
 3. mám jasnou dohodu o koučovacích službách s mými klienty a objednavateli před začátkem koučovacího vztahu a tuto dohodu dodržuji. Dohoda musí obsahovat role, odpovědnosti a práva všech zúčastněných stran.
 4. jsem si vědom své zodpovědnosti za stanovení jasných, vhodných a kulturně citlivých hranic, které řídí vzájemnou komunikaci, fyzický kontakt a podobně, jež mohu mít s mými klienty nebo zadavateli.
 5. se vyhnu jakémukoli sexuálnímu nebo romantickému vztahu se stávajícími klienty nebo objednavateli či studenty, mentorovanými nebo supervidovanými osobami. Abych zajistil celkově bezpečné prostředí, budu dávat pozor na možnost případné sexuální intimity mezi zúčastněnými stranami, včetně mého pomocného personálu a / nebo asistentů a učiním příslušné kroky k řešení problému nebo zrušení koučovacího vztahu.
 6. respektuji právo klienta ukončit koučovací vztah kdykoli během procesu v souladu s ustanoveními dohody. Také nadále pozorně sleduji, dochází-li ke změně následkem koučovacího vztahu.
 7. jestliže jsem přesvědčen, že by klientovi nebo objednateli lépe prospěl jiný kouč nebo způsob, podporuji klienta nebo objednavatele, aby udělal změnu a pokud to bude nezbytné nebo vhodné, navrhnu mému klientovi vyhledat služby dalších odborníků.

Oddíl 4: Zachování mlčenlivosti / Soukromí

Jako kouč:
 1. dodržuji nejpřísnější úroveň zachování mlčenlivosti se všemi klienty a objednavateli, pokud není její porušení požadováno zákonem.
 2. stanovím jednoznačně, jakým způsobem budou informace z koučování sdělovány mezi koučem, klientem a objednavatelem.
 3. stanovuji jednoznačně, kdy pro klienta i objednavatele, studenta, mentorovaného nebo supervidovanou osobu, já v roli kouče, mentora kouče, trenéra nebo supervizora koučování, nemohu dodržet pravidlo mlčenlivosti (např. nezákonná činnost, platný soudní příkaz nebo předvolání, bezprostřední riziko ohrožení sebe nebo ostatních atd.). Zároveň se ujistím, že klient i objednavatel, student, vedený člen týmu nebo supervidovaný dobrovolně a vědomě písemně souhlasí s tímto omezením mlčenlivosti. Tam, kde je důvod se domnívat, že nastala jedna z výše uvedených okolností, musím informovat příslušné úřady.
 4. vyžaduji, aby všichni, kteří se mnou spolupracují při podpoře mých klientů, dodržovali Etický kodex ICF, číslo 26, oddíl 4, Zachování mlčenlivosti / Soukromí a všechny ostatní části Etického kodexu, které by mohly být použitelné.

Oddíl 5: Další rozvoj

Jako kouč:
 1. se zavazuji, že budu pokračovat v neustálém rozvoji mých profesních dovedností.

 

Část třetí: Etický slib ICF

Jako kouč ICF beru na vědomí a souhlasím, že budu ctít svoje etické a právní závazky vůči mým klientům a objednavatelům, kolegům a široké veřejnosti. Slibuji, že budu jednat v souladu s Etickým kodexem ICF a využívat tyto standardy se všemi, které koučuji, učím, mentoruji nebo superviduji.

Pokud poruším tento etický slib nebo jakoukoli část Etického kodexu ICF, souhlasím, že mě ICF může, podle svého výhradního uvážení, vést k zodpovědnosti. Dále souhlasím s tím, že moje odpovědnost vůči ICF za jakékoli porušení může zahrnovat sankce, jako je ztráta mého členství v ICF a / nebo mojí ICF certifikace.